Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Botanik Bahçesi Herbaryumu (CBB)

Araştırma Merkezi Yönetmeliği

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

             a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             b) Merkez: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezini,

             c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

             ç) Merkez müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını,

             d) Rektör: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörünü,

             e) Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunu,

             f) Üniversite: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesini,

             g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; botanik bahçesi ve herbaryum ile ilgili tüm alanlarda, yurt içi ve dışındaki diğer kurumlarla işbirliği yaparak stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmaktır.

             Merkezin faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Dünya ve Türkiye’deki bitkilerin canlı olarak yetiştirildiği ve teşhir edildiği botanik bahçesi ile doğal bitkilerin kurutulmuş örneklerinin saklandığı herbaryum birimlerine hizmet vermek,

             b) Türkiye bitkileri ve bitki örtüsü ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel araştırma yapmak, materyal toplamak, bunlardan teşhir ve değişim koleksiyonları meydana getirmek, yurt içi ve yurt dışında benzer koşullarla materyal ve personel değişimi yaparak, karşılıklı bilimsel işbirliğinde bulunmak,

             c) Üniversitenin Ziraat, Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin ilgili bölümlerindeki lisans ve lisansüstü öğretim programlarında yer alan ders ve uygulamalara materyal ve çalışma alanı sağlamak,

             ç) Merkezin çalışma alanında araştırma ve uygulamalar yapacak öğretim elemanı ve öğrenci yetiştirilmesini teşvik etmek,

             d) Araştırma ve uygulamalara imkan sağlamak ve yapılan çalışmaları duyurmak amacı ile seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

             e) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, diğer araştırma kurumları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

             f) Merkezin ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulunmak ve yerinde incelemeler yapmak için yurt içinde ve yurt dışında eleman değişimini sağlamak,

             g) Çiçekli ve çiçeksiz bitkiler üzerinde yapılan araştırmalara yardımcı olmak amacıyla uluslararası kurallara uygun herbaryumların hazırlanmasını sağlamak,

             ğ) Doğada yayılış gösteren faydalı, zararlı veya ekonomik değeri olan bitkilerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmak ve bunların ekonomiye aktarılmasına yardımcı olmak,

             h) Tohum katalogları hazırlayarak, dünya botanik bahçeleri ve herbaryum merkezleri ile bilimsel ilişkileri sürdürmek,

             ı) Resmi ve özel kuruluşlarla protokoller çerçevesinde işbirliği yaparak Merkeze bağlı doğal bitki yetiştirme alanları geliştirmek, Türkiye’deki zengin bitki çeşitliliğinin ve nesli tükenmekte olan bitkilerin korunması hususunda çalışmalar yapmak ve gelen ziyaretçilere tanıtım faaliyetlerinde bulunarak ülke turizmine katkı sağlamak,

             i) Danışmanlık hizmetleri vermek, bitki temininde çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak,

             j) İlgili mevzuatla verilen diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

             Yönetim organları

             MADDE 7 – (1)  Merkezin yönetim organları şunlardır;

             a) Merkez Müdürü,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu.

             Merkez müdürü ve görevleri

             MADDE 8 – (1)  Merkez Müdürü, Üniversitedeki ilgili fakülte veya yüksekokulların profesör veya doçent öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir.

             (2)  Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

             b) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik çerçevesinde uygulamak, Merkezin idari işlerini yürütmek, bütçe teklifini hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak,

             c) Yurt içinde ve dışında ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımı gerçekleştirmek,

             ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

             Müdür yardımcıları ve görevleri

             MADDE 9 – (1) Üniversitedeki ilgili fakültelerin profesör ve doçent öğretim üyeleri arasından, Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Merkez Müdürünün görev süresinin bitmesi ile sona erer.

             (2) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri, onların da yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe vekalet eder. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirmelerde veya sağlık nedeniyle ayrılmalarda Merkez Müdürü veya yardımcılarının yerine yenileri aynı usulle görevlendirilir.

             (3) Müdür yardımcılarının görevi; Merkez Müdürüne, Merkezle ilgili çalışmalarında yardımcı olmak ve olmadığında kendisine vekalet etmektir.

             Yönetim kurulu ve görevleri

             MADDE 10 – (1)  Yönetim Kurulu; Rektör başkanlığında, Merkez Müdürü ve müdür yardımcıları ile Üniversitedeki ilgili fakülte veya yüksekokulların öğretim üyeleri arasından Merkez Müdürü tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile ayda bir kez toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

             (3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına göre Merkezin çalışma düzenini tespit etmek,

             b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, başvuruları inceleyerek, uygun görülenleri ve destekleme şeklini karara bağlamak,

             c) Mevcut imkanları değerlendirerek, uygulama ve araştırma alanları konusunda ayrıntılı karar almak,

             ç) Merkezce desteklenen araştırma ve uygulamalarla ilgili telif, patent ve benzeri haklara ait esasları, ilgili mevzuata göre tespit etmek,

             d) Araştırıcı ve uygulayıcı elemanların araştırma ve yayın konularında mali destek isteklerini karara bağlamak,

             e) Yılsonu faaliyet raporunu hazırlamak,

             f) Merkez Müdürü tarafından gündeme getirilecek diğer konuları karara bağlamak.

             (4) Yönetim Kurulu kararları Rektör tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından Rektöre önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen on kişiden oluşur.

             (2) Danışma Kuruluna seçilen üyelerin görev süreleri iki yıldır.

             (3) Danışma Kurulu yılda en az iki kez olağan, gerektiğinde olağanüstü olarak üye tam sayısının salt çoğunluğuyla gündemli olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır.

             (4) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin çalışmalarıyla ilgili konularda tavsiye niteliğinde görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Çalışma grupları

             MADDE 12 – (1) Merkez, çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grupları oluşturur. Her grubun, Yönetim Kurulunca görevlendirilen bir yöneticisi bulunur. Grup yöneticileri, grup çalışmalarını altı ayda bir rapor halinde Merkez Müdürlüğüne bildirir. Raporlar, Yönetim Kurulunca incelenir ve değerlendirilir. Grupların çalışma alanları ve sayıları Yönetim Kurulunun önerisi ve Merkez Müdürünün onayı ile belirlenir.

             (2) Grup yöneticileri, Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından iki yıllığına görevlendirilir.

             Personel ihtiyacı

             MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Harcama yetkilisi

             MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu görevini Merkez Müdürüne devredebilir.

             Hüküm bulunmayan haller

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

             Yürürlük

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü yürütür.